Algemene voorwaarden

ENEXIS TRAINING EN OPLEIDING (ET&O)

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvang van de opleiding:

De in de overeenkomst genoemde datum of, indien de datum niet vermeld is:

  • Bij een maatwerkopleiding de datum van de eerste bijeenkomst;
  • Bij een Leerpleinopleiding de datum van de eerste bijeenkomst of van de eerste toegang tot een e-learning.

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Enexis Training en Opleiding (ET&O).

Cursusmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.

Deelnemer: de (door de klant) voor een opleiding bij ET&O  ingeschreven medewerker.

Enexis Training en Opleiding: handelsnaam van Enexis Personeel B.V., aanbieder van de opleiding, in deze voorwaarden aangeduid als: ET&O.

Enexis Leerplein: het door ET&O ontwikkelde portaal voor het aanmelden en volgen van een opleiding, bereikbaar via  Succesfactors

ET&O-examen: een examen dat door ET&O wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende opleiding.

Extern Examen: een examen voor een opleiding dat wordt uitgevoerd door een extern instituut.

Inschrijving: het aanmelden van de klant voor een opleiding via Enexis Leerplein.

Klant: elke organisatie die ten behoeve van haar medewerkers bij ET&O een opleiding afneemt.

Leerpleinopleiding: een opleiding die door ET&O wordt aangeboden via Enexis Leerplein.

Maatwerkopleiding: een opleiding die ET&O verzorgt voor een klant in besloten kring voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers.

Opleiding: een Leerplein- of maatwerkopleiding of een andere door Enexis  verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie- of themadag of workshop

Opleidingsmodule: een onderdeel van een opleiding.

Overeenkomst: de door de klant getekende offerte van ET&O en/of het tussen ET&O en de klant ondertekende contract met betrekking tot het volgen van een opleiding.

Prijs: de prijs per deelnemer voor een opleiding met inbegrip van opleidingsmateriaal (tenzij anders vermeld in het aanbod en/of de overeenkomst) of examen, exclusief BTW en exclusief eventuele verblijfkosten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Inschrijving, offerte, overeenkomst en opleiding tussen ET&O en  de klant. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien ET&O daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

 

Artikel 3 – Inschrijving

De klant gaat een opleidingsovereenkomst met ET&O aan door ondertekening van een offerte of door  middel van  inschrijving voor een opleiding. Inschrijving voor een opleiding vindt plaats via  Enexis Leerplein.

De inschrijving is definitief wanneer deze via mail aan de klant bevestigd is door ET&O.

 

Artikel 4 – Annulering / verplaatsing Opleiding

 

Annulering door ET&O

ET&O spant zich in elke opleiding doorgang te laten vinden. In sommige gevallen lukt dat niet en heeft ET&O het recht een opleiding te annuleren of te verplaatsen. Dat is bijvoorbeeld het geval in  overmacht situaties met betrekking tot de docent of de locatie (zoals verhindering docent door ziekte of brand op de locatie, zie hierover artikel 13), bij een te laag aantal deelnemers (zie hierover artikel 4 lid 3) of als de opleiding door bijvoorbeeld recente wijzigingen van regelgeving, producten of processen niet meer voldoende aansluit bij de praktijk. 

Indien het aantal aanmeldingen voor het doorgaan van een bepaalde Leerpleinopleiding relevant is, dan vermeldt ET&O dat  in haar aanbod of bij de bevestiging van de inschrijving.

Indien het aantal aanmeldingen voor een Leerpleinopleiding onvoldoende is, kan ET&O deze tot 14 dagen voor aanvang annuleren of verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, een andere datum en/of een ander tijdstip. De klant heeft in dat geval het recht de betreffende Leerpleinopleiding vóór aanvang kosteloos te annuleren op de in lid 5 van dit artikel genoemde wijze.

 

Annulering Leerpleinopleiding door de klant

In andere gevallen mag de klant vóór aanvang van een Leerpleinopleiding de inschrijving voor de betreffende Leerpleinopleiding annuleren onder de in lid 5 en 6 van dit artikel  genoemde voorwaarden.

In geval van annulering is ET&O  gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

  • Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de Leerpleinopleiding worden geen kosten in rekening gebracht;
  • Bij annulering korter dan 21 dagen voor aanvang van de Leerpleinopleiding  wordt de totale prijs in rekening gebracht.

ET&O informeert de klant schriftelijk over een annulering of verplaatsing. Annulering door de klant moet eveneens schriftelijk. Schriftelijk annuleren geschiedt via de emailadressen zoals vermeld op de aanmelding of bevestiging van inschrijving. De klant kan ook annuleren via Enexis Leerplein. Als moment van ontvangst van de annulering/verplaatsing geldt de verzenddatum van de e-mail of de logging op Enexis Leerplein.  

De klant mag ter voorkoming van een annulering van een Leerpleinopleiding ook een andere deelnemer als vervanger aanmelden of ruilen met een andere klant voor dezelfde Leerpleinopleiding.

 

Annulering maatwerkopleiding door de klant

Annulering door de klant van een maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat ET&O met de uitvoering van die maatwerkopleiding is begonnen. Voor maatwerkopleidingen ontvangt de klant een offerte met de bijbehorende prijs en voorwaarden. Bij annulering is de klant de kosten verschuldigd zoals vermeld in de overeenkomst.

ET&O is gerechtigd voor een opleiding andere annuleringsvoorwaarden te hanteren. In voorkomend geval informeert ET&O de klant hierover in haar aanbod of uiterlijk bij bevestiging van de inschrijving.

 

Artikel 5 – Tussentijdse beëindiging Overeenkomst/Opleiding

Indien na aanvang van de opleiding de klant de overeenkomst dan wel de deelnemer de opleiding   tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de klant aan ET&O betaalde of nog verschuldigde bedrag.

Door het niet bezoeken van een (deel van een) opleiding vervalt de financiële verplichting van de klant aan ET&O niet.

 

Artikel 6 - Wijzigen opleiding

ET&O behoudt zich het recht voor de in de overeenkomst aangegeven groepsgrootte voor een Leerpleinopleiding met maximaal twee deelnemers te vergroten.

 

Artikel 7 – Examens

In het aanbod van de opleiding is vermeld of een opleiding wordt afgesloten met een ET&O examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen.

Een ET&O examen vormt een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en diplomakosten maken deel uit van de totale kosten van de opleiding.

Indien sprake is van een Extern Examen, staan de procedure van aanmelding en de kosten (indien bekend) hiervoor beschreven op het Enexis Leerplein bij de betreffende opleiding.

 

Artikel 8 – Betaling

Betaling door de klant dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.

Bij uitblijven van tijdige en/of volledige betaling is  ET&O gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de klant - na aanmaning - de redelijke incassokosten verschuldigd.

 

Artikel 9 – Prijs

De prijs van iedere Leerpleinopleiding of (extern) examen (indien bekend) en de betalingswijze staan vermeld op het Leerplein.

De prijs geldt per deelnemer exclusief BTW, en exclusief eventuele verblijfkosten, tenzij anders vermeld in het aanbod of de overeenkomst.

Voor maatwerkopleidingen ontvangt de klant een offerte met bijbehorende prijs en voorwaarden.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid ET&O

ET&O is niet aansprakelijk voor schade van de klant of deelnemer die verband houdt met:

  • verlies, diefstal, verduistering en/of beschadiging van eigendommen van de deelnemer;
  • de uitvoering van de overeenkomst en de opleiding, daarbij inbegrepen annulering of verplaatsing van een opleiding,  tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ET&O. 

De klant vrijwaart ET&O voor eventuele claims van een door de klant ingeschreven deelnemer.

De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring zijn niet van toepassing ingeval van dood of lichamelijk letsel van een deelnemer.

 

Artikel 11 - (Veiligheids)instructies

De klant en de deelnemer zijn te allen tijde verplicht de door of namens ET&O gegeven (veiligheids)instructies in acht te nemen. De klant informeert de door hem ingeschreven deelnemer hierover voor de start van de opleiding.

 

Artikel 12 – Levering Cursusmateriaal

ET&O levert het Cursusmateriaal zoveel mogelijk aan voor aanvang van de opleiding.

 

Artikel 13 – Uitval docent  / examenbeoordelaar of locatie

Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar of uitval van een locatie  zal ET&O – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal ET&O de klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende examen alsnog zal worden afgenomen.

Indien gewenst kan de klant in die situatie kosteloos annuleren conform het bepaalde in artikel 4 lid 3.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens

ET&O verwerkt de door de klant en/of de deelnemer verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De privacyverklaring van ET&O is op deze verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

De klant draagt ervoor zorg dat de door hem aangemelde deelnemers zijn geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens door ET&O.

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door ET&O  verstrekte en samengestelde Cursusmateriaal berusten bij ET&O of door haar ingeschakelde leveranciers. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van ET&O.

De klant staat ervoor in dat door hem of door de door hem aangemelde deelnemers aan ET&O verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 16 – Inschakeling  derden

ET&O is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door ET&O ingeschakelde derde te laten verzorgen. De  in de overeenkomst tussen de klant en ET&O overeengekomen voorwaarden inclusief deze Algemene Voorwaarden gelden ook ten behoeve van deze  derden.

 

Artikel 17 - Algemene bepalingen

In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is ET&O niet gebonden aan door de klant bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de offerte of de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijken van de door ET&O  aangeboden offerte of overeenkomst.

Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van "schriftelijk", mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen ET&O en de klant ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

De klant dient relevante wijzigingen in zijn gegevens, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, of van deelnemers zo spoedig mogelijk door te geven aan ET&O.

De registraties in de systemen van ET&O vormen volledig bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door de klant.

De klant is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van ET&O. ET&O mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van de klant.

De klant is gehouden de door hem aangemelde deelnemer te informeren over de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de uitvoering van de opleiding en de  deelnemer te informeren over de voor hem relevante bepalingen bij deelname aan een opleiding.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen ET&O en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

 

Artikel 19 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door ET&O worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op het Leerplein. De wijzigingen gelden niet voor reeds afgesloten overeenkomsten.